//
archives

Vương Trí Dũng

This tag is associated with 1 post

Quốc hội đã tự kết tội trước dân tộc – Vương Trí Dũng

04/12/2013 Quốc hội đã tự kết tội trước dân tộc Vương Trí Dũng Ngày 28-11-2013 với 486/488 phiếu thuận, 2/488 phiếu trắng, Quốc hội khóa XIII đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi 2013. Ông Chủ tịch Quốc hội gọi đó là “Thời khắc lịch sử”. Ông Phó chủ tịch Quốc hội tán dương … Continue reading