//
archives

Vũ Công Giao

This tag is associated with 5 posts

Phân tích và đề xuất hoàn thiện chế định quyền con người, quyền công dân của Dự thảo 3 Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 – Vũ Công Giao

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN CỦA DỰ THẢO 3 HIẾN PHÁP 1992 SỬA ĐỔI NĂM 2013  Vũ Công Giao*    Tiến trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001) hiện đã qua một … Continue reading

Bàn về Lời nói đầu của Hiến pháp – Vũ Công Giao

Lời nói đầu của hiến pháp là gì? Được thể hiện như thế nào? Lời nói đầu là phần đầu tiên, phần giới thiệu của các bản hiến pháp, có thể ví như cánh cửa mở vào một ngôi nhà hiến pháp. Vì vậy, nó thường được viết ngắn gọn, xúc tích, tập trung đề … Continue reading

Quân đội được quy định như thế nào trong hiến pháp? – Vũ Công Giao

Nghiên cứu hiến pháp của các quốc gia trên thế giới cho thấy, chỉ có ít bản đề cập đến quân đội nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung. Những bản hiến pháp này cũng chỉ quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của quân đội/lực lượng vũ trang (chống ngoại xâm, … Continue reading

Vẫn tư duy “đứng trên nhân dân”! – Vũ Công Giao

(Dân Việt) – Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi vẫn còn chưa thực sự tiếp cận được với tư duy khai phóng, tiến bộ về nhân quyền đang là chủ đạo trên thế giới. So với Chương 5 Hiến pháp 1992, Chương 2 Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 có một … Continue reading

Những ưu điểm, hạn chế của chương II Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi 2013 và đề xuất điều chỉnh – Vũ Công Giao

Vũ Công Giao* 1.Nhận xét, đánh giá tổng quát 1.1.Những điểm mạnh So với Chương 5 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001, sau đây viết tắt là Hiến pháp 1992), Chương 2 Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2003 (sau đây viết tắt là Dự thảo) có những ưu điểm … Continue reading