//
archives

Trần Trung Niên

This tag is associated with 5 posts

Phản bác những luận điểm của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung – Trần Trung Niên

Bài viết “Về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (TT. NTC)   đăng trên báo Nhân dân ngày 22/2/2013 có một số luận điểm mà tôi cho là sai lầm. Xin liệt kê chúng ở dưới đây. 1. … Continue reading

Hiến Pháp chỉ mới thiết kế một nửa hệ thống chính trị – Trần Trung Niên

Nếu xem hệ thống chính trị nước ta là một cái máy tính, thì bộ máy nhà nước mới chỉ như cái khung phần cứng, còn bộ máy lãnh đạo của Đảng mới đóng vai trò hệ điều hành (phần mềm). Mỗi lần nâng cấp phần cứng ta đều phải xem hệ điều hành có … Continue reading

Độ dài của lời mở đầu – Trần Trung Niên

Kể ra cũng hơi tiếu lâm nếu đánh giá một bản hiến pháp chỉ thông qua độ dài của lời mở đầu, nhưng dường như không phải không có sự liên hệ giữa sự dài dòng lời mở đầu với tuổi thọ của hiến pháp cũng như sức sống của quốc gia. Để thấy ta … Continue reading

Đảng và cơ chế Bảo hiến – Trần Trung Niên

Có rất nhiều người cho rằng Đảng và Nhà nước kêu gọi quần chúng và đội ngũ trí thức đóng góp trí tuệ cho Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là không thành thực, là để cho vui. Nhận định này không phải không có cơ sở, vì trong lịch sử Đảng cộng … Continue reading

Mập mờ trong dự thảo Hiến pháp – Trần Trung Niên

Xin liệt kê những ngôn từ mập mờ trong bản Dự thảo hiến pháp mà tôi tìm thấy:  1. Tiên phong. Điều 4 nói “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu … Continue reading