//
archives

QĐND

This tag is associated with 12 posts

Đề cao dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp – Lê Phi Hùng (QĐND)

QĐND – Thứ Bẩy, 16/03/2013, 21:39 (GMT+7) QĐND – Những ngày qua, việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở TP Hồ Chí Minh diễn ra rất sôi nổi và chất lượng. Đặc biệt, việc thành phố gửi cả triệu “Phiếu lấy ý kiến nhân dân” kèm … Continue reading

Hội đồng Hiến pháp, bước tiến mới củng cố nhà nước pháp quyền – Minh Thắng

QĐND – Thứ Hai, 11/03/2013, 22:45 (GMT+7) QĐND – Quy định về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ là một bước tiến mới trong việc củng cố nhà nước pháp quyền, bởi đây là lần đầu tiên một cơ quan giám … Continue reading

Không thể chấp nhận quan điểm “phi chính trị hoá Quân đội” – QĐND

QĐND – Trong tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có người đưa ra quan điểm “phi chính trị hóa quân đội”, yêu cầu “quân đội đứng ngoài chính trị”, cho rằng “quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, không phải bảo vệ bất cứ một đảng … Continue reading

Vai trò lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện rõ hơn trong dự thảo Hiến pháp – Đào Hồng (QĐND)

CVHP lưu ý câu này trong bài của QĐND: Ông Thái nhấn mạnh: “Bác Hồ nói rằng, ở bất kỳ đâu cũng phải đặt Tổ quốc, nhân dân lên trên hết. Như vậy, đặt Đảng lên trên Tổ quốc là không phù hợp”.. QĐND – Thứ Tư, 20/02/2013, 22:20 (GMT+7) Hội nghị lấy ý kiến … Continue reading

“Tâm” và “Tầm” trong góp ý xây dựng Hiến pháp – Nguyễn Văn Minh

Cùng bàn luận  Diễn đàn chủ nhật: “TÂM” VÀ “TẦM” TRONG GÓP Ý XÂY DỰNG HIẾN PHÁP QĐND – Thứ Bẩy, 19/01/2013, 20:57 (GMT+7) QĐND – Những ngày này, đồng bào trong và ngoài nước đã và đang dành nhiều tâm huyết cho việc góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. … Continue reading

Góp ý xây dựng Hiến pháp: Cơ chế kiểm soát quyền lực cần rõ ràng, minh bạch – Phú Thọ

Góp ý  Góp ý xây dựng Hiến pháp: Cơ chế kiểm soát quyền lực cần rõ ràng, minh bạch QĐND – Chủ Nhật, 13/01/2013, 21:20 (GMT+7) LTS: Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo … Continue reading

Diễn đạt ngắn gọn, rõ nghĩa, thống nhất, dễ hiểu – Bùi Đình Dĩnh

Góp ý Diễn đạt ngắn gọn, rõ nghĩa, thống nhất, dễ hiểu QĐND – Thứ Năm, 24/01/2013, 22:34 (GMT+7) QĐND – Đại diện người Việt Nam ở nước ngoài nhiệt liệt hoan nghênh ý chí của Đảng, Nhà nước trong đợt sửa đổi Hiến pháp lần này, đã lấy ý kiến rộng rãi, thể hiện … Continue reading

Bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc – Lê Thị Thúy

Góp ý Góp ý xây dựng Hiến pháp Bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc QĐND – Chủ Nhật, 20/01/2013, 19:29 (GMT+7) QĐND – Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân … Continue reading

Khẳng định rõ hơn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc – Nguyễn Khắc Thanh

Góp ý  Khẳng định rõ hơn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc QĐND – Chủ Nhật, 03/02/2013, 20:47 (GMT+7) QĐND – Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt … Continue reading

Hiến định quyền văn hóa trong Hiến pháp – Nguyễn Văn Hải

NGUYỄN VĂN HẢI Hiến định mới về “quyền văn hóa” của con người (Bài 1) QĐND –LTS: Một trong những vấn đề căn cốt của quốc gia dân tộc được đề cập trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới về văn hóa. Những nội … Continue reading