//
archives

Phan Đình Diệu

This tag is associated with 1 post

Góp ý kiến về dự thảo Hiến pháp – Phan Đình Diệu (1992)

Lời Ban biên tập Cùng viết Hiến pháp, Hiến pháp hiện hành được thông qua năm 1992, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2001 và hiện đang được thảo luận để tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Được sự đồng ý của thân nhân Giáo sư Phan Đình Diệu, chúng tôi … Continue reading