//
archives

Lý Ba

This tag is associated with 3 posts

Chủ nghĩa hợp hiến là gì? – Lý Ba

Trong bài luận trước, tôi đã bàn về ý nghĩa của pháp trị. Bắt đầu từ bài này, tôi sẽ phác họa những định chế khiến cho pháp trị khả thi. Đặc biệt, trong tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về khái niệm quan trọng trong việc nghiên cứu pháp trị, đó là chủ … Continue reading

Pháp trị là gì? – Lý Ba

Lý Ba                                                     “Chúng ta được tự do vì chúng ta sống với dân luật”                               (Charles de Secondat Montesquieu) “Pháp trị”[1] là một trong những khái niệm được nói tới … Continue reading

Luật là gì? Lý Ba

Lý Ba Gần đây có rất nhiều thảo luận về việc thiết lập nền móng pháp trị tại Trung Hoa. Muốn xây dựng pháp trị ở Trung Hoa, theo tôi, thì cải cách tòa án không thôi cũng chưa đủ mà còn phải cải cách cả cách thức làm luật. Để tìm hiểu lập luận … Continue reading