//
archives

Liên Hiệp Quốc

This tag is associated with 4 posts

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, 1966

(Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo điều 49. Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982) LỜI NÓI ĐẦU Các quốc gia thành viên … Continue reading

Công ước về quyền trẻ em, 1989

(Thông qua và để ngỏ cho các quốc gia  ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 44-25 ngày 20/11/1989 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, theo điều 49 của Công ước. Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1990)) Lời mở đầu Các quốc gia thành viên … Continue reading

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, 1966

(Được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực từ ngày 3/01/1976, căn cứ theo Điều 27. Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982) LỜI NÓI ĐẦU Các quốc gia thành viên … Continue reading

Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc

Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết số 217 (III), ngày 10 tháng 12 năm 1948. Lời nói đầu Với nhận thức rằng: Việc thừa nhận nhân phẩm vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân … Continue reading