//
archives

Hà Nguyên Cát

This tag is associated with 3 posts

Phát triển mới trong hiến định về đối ngoại – Hà Nguyên Cát

QĐND – Chủ Nhật, 24/02/2013, 22:35 (GMT+7) QĐND – Mục tiêu xuyên suốt của đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của … Continue reading

Hoàn thiện hơn nữa chất lượng hiến định về quốc phòng – an ninh: Hà Nguyên Cát

QĐND – Chủ Nhật, 17/02/2013, 20:14 (GMT+7) QĐND – Lĩnh vực quốc phòng, an ninh là một trong những nội dung quan trọng được hiến định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở kế thừa những yếu tố hợp lý cả về nội dung và kỹ thuật hiến định trong … Continue reading

Hiến pháp được hiến định với chất lượng mới – Hà Nguyên Cát

Lời Ban biên tập! Mặc dù không đồng nhất quan điểm với tác giả về một số vấn đề, cụ thể như về khái niệm hiến định và cách hiểu về hiến pháp, tuy nhiên chúng tôi vẫn đăng lại bài viết này để cung cấp thông tin đa chiều cho bạn đọc – phù … Continue reading