//
archives

Đoan Trang

This tag is associated with 3 posts

Độc tài và sở thích “đồng thuận cao” – Crazy about “High Consensus” – Đoan Trang

Một trong các biểu hiện bên ngoài giúp ta dễ nhận ra chế độ độc tài, đó là: Trong một chính thể độc tài, tỷ lệ người đi bầu và tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ (lãnh đạo hoặc chủ trương, chính sách của lãnh đạo) bao giờ cũng cao ngất.   Độc tài đúng … Continue reading

Lược sử cuộc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam 1992 – Đoan Trang

Đoan Trang Theo blog Đoan Trang Bản tiếng Anh ở phía dưới. Please scroll down for the English version. 2011 Tháng 1: Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã … Continue reading

Bản hiến pháp “vang vọng tiếng dân” – Đoan Trang

LTS: Trong nhiều thành tựu mà nhà nước cách mạng non trẻ đạt được sau khi giành chính quyền 1945 có một “tài sản” đặc biệt: Bản hiến pháp đầu tiên của một nhà nước độc lập được soạn thảo bởi những người mang tư tưởng tự do, bình đẳng, dân chủ, đồng thời là những người đầu … Continue reading