//
archives

Đỗ Kim Thêm

This tag is associated with 4 posts

Với Hiến pháp mới, Việt Nam ít hy vọng thay đổi – Đỗ Kim Thêm

05/12/2013 Với Hiến pháp mới, Việt Nam ít hy vọng thay đổi Đỗ Kim Thêm – Asia Sentinel Bản dịch từ tiếng Anh của BVN Quốc hội Việt Nam tuần qua đã phê chuẩn một Hiến pháp mới, nhưng có ít lý do để ăn mừng vì hệ thống chính trị cho phép những sự lạm … Continue reading

Thất vọng về bản Hiến pháp mới của Việt Nam – Đỗ Kim Thêm

Người dịch: BT Những hậu quả của tình trạng quản lý yếu kém ở Việt Nam đã đến mức chế độ cai trị và cấu trúc của bản hiến pháp cần phải được thay đổi về cơ bản. Nhiều cuộc thảo luận đã tập trung vào một lộ trình dẫn đến dân chủ, cơ chế thị … Continue reading

Hiến Pháp Cộng Hoà: Lý Thuyết của Immanuel Kant và Thực Tế tại Việt Nam – Đỗ Kim Thêm

Vấn đề Hiến pháp là nền tảng pháp lý cho sự chung sống của một dân tộc và là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vuợng của đất nước. Hiện nay vấn đề sôi nổi trong công luận là tìm một mô hình thích hợp và một lộ trình khả thi cho việc tu … Continue reading

Vai trò của Toà Bảo Hiến trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền tại các nước Đông Âu – Đỗ Kim Thêm

Các nước Đông Âu đã du nhập mô hình dân chủ phương Tây và kinh tế thị trường của chủ nghiã tư bản hơn hai mươi năm. Khi từ bỏ chế độ chủ nghiã xã hội thì hiến pháp mới của các nước này không còn là một công cụ của Đảng Cộng Sản dùng … Continue reading