//
archives

Đặng Minh Tuấn

This tag is associated with 9 posts

Cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Đặng Minh Tuấn

Cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 08:48 | 28/08/2013 Chức năng cơ bản của cơ quan bảo hiến là bảo đảm sự tôn trọng Hiến pháp, xử lý các vi phạm Hiến pháp của các cơ quan công … Continue reading

Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia: nhìn từ góc độ hiến pháp trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam – Đặng Minh Tuấn

Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia: nhìn từ góc độ hiến pháp trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia là một trong những vấn đề cơ bản của Luật quốc tế. … Continue reading

Sách “Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992”

SUNDAY, FEBRUARY 17, 2013 Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992 – Series A – Initiiert von Hao Vo Tri  Tháng 8 năm 2011, tôi nhóm họp các thành viên C&G tại quán Cà phê sách Gugi, để hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992, với … Continue reading

Quyền công dân có thể bị giới hạn – Đặng Minh Tuấn

Việc giới hạn các quyền trong khuôn khổ pháp luật là một nền tảng của xã hội pháp quyền, trong đó các quyền tự do của một người chỉ có thể được bảo đảm khi các quyền đó không xâm phạm đến các quyền của người khác, lợi ích và đạo đức chung của xã … Continue reading

Lấy ý kiến về dự thảo Hiến pháp – Đặng Minh Tuấn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp được hiểu là việc các cơ quan có thẩm quyền tổ chức tham vấn nhân dân về dự thảo Hiến pháp, đồng thời cũng là một giai đoạn trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Giai đoạn này không phải chỉ được thực hiện … Continue reading

Những vấn đề để ngỏ trong Dự thảo Hiến pháp – Đặng Minh Tuấn

Vậy đâu là những điểm mới của Dự thảo Hiến pháp? Những sửa đổi trong Dự thảo là những sửa đổi lớn hay không cơ bản? Bước vào giai đoạn xây dựng nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều thể chế pháp luật ở … Continue reading

Khi quyền hiến định của người dân bị giới hạn “theo quy định của pháp luật” – Đặng Minh Tuấn

Dự thảo Hiến pháp hiện hành quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật (Điều 26- Sửa đổi, bổ sung Điều 69); Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, … Continue reading

Cần coi trọng thực thi hiến pháp – Đặng Minh Tuấn

TS ĐẶNG MINH TUẤN (Khoa luật, ĐH Quốc gia Hà Nội) Để việc sửa đổi hiến pháp lần này trở nên thực chất, cần phải đặc biệt coi trọng vấn đề thực thi hiến pháp. Hiến pháp cần thực chất . “Việc sửa đổi hiến pháp cần phải tập trung tạo cơ hội, quy trình cho … Continue reading

Những vấn đề để ngỏ trong Dự thảo Hiến pháp – Đặng Minh Tuấn

Đâu là những điểm mới của Dự thảo Hiến pháp? Những sửa đổi trong Dự thảo là những sửa đổi lớn hay không cơ bản? Bước vào giai đoạn xây dựng nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều thể chế pháp luật ở Việt … Continue reading