//
Lộ trình và mục tiêu

1. Trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp chính thức mở cửa ngày 1/2/2013.

2. Mục tiêu đầu tiên của trang là tạo một không gian thảo luận ôn hoà về việc sửa đổi Hiến pháp. Cho đến thời điểm này, trang đã nhận được sự cộng tác của nhiều người có hoặc không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực luật pháp. Bởi xây dựng Hiến pháp, bên cạnh việc thoả mãn các chuẩn mực về lập hiến, điều quan trọng nhất vẫn là thể hiện ý chí của người dân, chúng tôi mong mỏi sự tham gia nhiều hơn nữa của người dân từ mọi giai tầng của xã hội. Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh các ý kiến và phân tích không chỉ xuất phát từ những cảm nhận và mong muốn, mà cả trên cơ sở thực tế chính trị, xã hội hiện tại ở nước ta. Chúng tôi tin rằng chỉ có những bản hiến pháp được thai nghén qua một quá trình thảo luận thực sự, mà trong đó các triết lý khác nhau, các quyền lợi khác nhau có thể cọ sát, thậm chí xung đột với nhau, trước khi đi đến đàm phán thoả hiệp, mới thực sự thể hiện được ý chí của nhân dân, mới trở thành rường cột pháp quyền cho sự phát triển trong tương lai của đất nước, và mới đảm bảo được tuân thủ trong thực tế.

3. Trang Cùng Viết Hiến pháp dự kiến đưa ra vào ngày 1/3/2013 một bản khảo sát ý kiến về các nội dung quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bản khảo sát sẽ được thiết kế để bạn đọc có thể tham gia ý kiến một cách nghiêm túc, khuyết danh, trên nguyên tắc mỗi người chỉ có thể trả lời một lần.

4. Việc khảo sát ý kiến sẽ kết thúc ngày 30/3/2013. Ngay sau ngày đó, trang sẽ công bố kết quả khảo sát, tổng kết những ý kiến đáng lưu ý của bạn đọc cũng như đưa ra những nhận xét và kiến nghị riêng của Nhóm khởi xướng và Ban biên tập về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

5. Sau 1/4/2013, trang Cùng Viết Hiến pháp sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi tiến trình sửa đổi Hiến pháp và tham gia ý kiến khi cần thiết.

6. Sau 30/10/2013, trang Cùng Viết Hiến Pháp sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo về xây dựng Hiến pháp, đồng thời là một kho tư liệu lịch sử cho việc sửa đổi Hiến pháp xảy ra vào năm 2013.

Comments are closed.

%d bloggers like this: