//
archives

Sách tham khảo

This category contains 13 posts

Khế ước xã hội – Jean-Jacques Rousseau

Khế ước xã hội – Jean-Jacques Rousseau (pdf) Đây là bản dịch tác phẩm Khế ước xã hội của Jean-Jacques Rousseau do Học viện công dân tuyển dịch, giới thiệu và đăng tải trên website của Học viện http://www.icevn.org. Được sự cho phép của Học viện công dân, Cùng Viết Hiến Pháp đã chuyển thể … Continue reading

Bàn về lập hiến (sách)

Cuốn sách này bao gồm 47 bài nghiên cứu của các chuyên gia có uy tín của Việt Nam đề cập đến các vấn đề khác nhau của việc xây dựng hiến pháp nói chung và về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam nói riêng. Sách do Tạp chí Nghiên cứu Lập … Continue reading

Những luận cương liên bang – A.Hamilton, J.Madison, J.Jay

                                         A.Hamilton, J.Madison, J.Jay   Giới thiệu   Những Luận cương Liên bang (The Federalist Papers) hay còn được dịch là “Các bài viết chủ trương chế độ liên bang” là tập hợp 85 bài chính luận của Alexander Hamilton, James Madison và John Jay đăng trên một số báo xuất bản tại tiểu bang … Continue reading