//
archives

Các Hiến pháp đã có

This category contains 6 posts

Hiến pháp 1956 (Việt Nam cộng hoà)

LỜI MỞ ĐẦU Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân đảm bảo; Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên … Continue reading

Hiến pháp 1967 (Việt Nam cộng hoà)

LỜI MỞ ĐẦU Tin tưởng rằng lòng ái quốc, chí quật cường, truyền thống đấu tranh của dân tộc bảo đảm tương lai huy hoàng của đất nước. Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy sứ … Continue reading

Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

QUỐC HỘI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 25 Tháng 12 năm 2001        HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992   LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt … Continue reading

Hiến pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1980

QUỐC HỘI Số: Không số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 18 Tháng 12 năm 1980        HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1980 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân … Continue reading

Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1959

QUỐC HỘI Số: Không số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1959 HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ___________ LỜI NÓI ĐẦU Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến … Continue reading

Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1946

QUỐC HỘI Số: Không số VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 09 Tháng 11 năm 1946        HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ (QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ THÔNG QUA NGÀY 9-11-1946) LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách … Continue reading