//
archives

vnconstitution

vnconstitution has written 7 posts for Cùng Viết Hiến Pháp

Tư pháp độc lập: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn – Nguyễn Đăng Dung

1. Tư pháp độc lập – một đóng góp lớn của dân chủ tư sản Trong lịch sử của nhân loại, nhà nước được hình thành cách đây khoảng hơn 5.000 năm, nhưng bộ máy nhà nước được phân quyền mới chỉ được thiết lập cách đây khoảng gần 300 năm, kể từ khi có cách mạng tư sản. Cần phải khẳng định rằng trong những … Continue reading

Trích thư gửi từ 1/2/2013 đến 3/2/2013

…Trước hết, mình nhất trí hoàn toàn với tuyên ngôn “Cùng viết Hiến pháp”. “Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia. Hiến pháp phải chứa đựng những nguyên tắc làm nền tảng cho việc xây dựng thể chế chính trị, tổ chức và vận hành của nhà nước, bảo vệ những … Continue reading

Cần coi trọng thực thi hiến pháp – Đặng Minh Tuấn

TS ĐẶNG MINH TUẤN (Khoa luật, ĐH Quốc gia Hà Nội) Để việc sửa đổi hiến pháp lần này trở nên thực chất, cần phải đặc biệt coi trọng vấn đề thực thi hiến pháp. Hiến pháp cần thực chất . “Việc sửa đổi hiến pháp cần phải tập trung tạo cơ hội, quy trình cho … Continue reading

Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp – Thiện Văn

Chính luận Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp QĐND – Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng của nước ta đồng loạt đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để lấy … Continue reading

Lạm bàn vấn đề Đảng với Điều 4 Hiến pháp – Hồ Anh Hải

 Hồ Anh Hải Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 viết (tóm tắt): 1. Đảng Cộng sản Việt Nam …. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.  2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước … Continue reading

Vấn đề Đảng trong Hiến pháp Liên Xô – Hồ Anh Hải

Phần lớn các nước tự nhận là dân chủ đều do một (hoặc một liên minh vài đảng) cầm quyền. Hiến pháp hầu hết các nước đều không nói gì về đảng cầm quyền, trừ một số nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói Điều 4 Hiến … Continue reading

Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

QUỐC HỘI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 25 Tháng 12 năm 2001        HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992   LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt … Continue reading