//
you're reading...
Các vấn đề khác

Đề xuất bỏ phiếu kín liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp – Hải Phong

05/11/2013 16:26

Đề xuất bỏ phiếu kín liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

 – Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đề xuất bỏ phiếu kín.

Báo cáo tập hợp ý kiến thảo luận tại tổ của Quốc hội (ngày 23.10) về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho thấy, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề xuất bỏ phiếu kín về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi thông qua Hiến pháp.

Liên quan tới việc hiến định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, báo cáo cho biết có 14 ý kiến ở 9 tổ nhất trí với khoản 1 Điều 51: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Tuy nhiên, 10 ý kiến còn băn khoăn về quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” vì quy định như vậy mâu thuẫn với quy định “các thành phần kinh tế bình đẳng” tại khoản 2 điều này.

Về quy định tại Điều 53 “đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”, qua thảo luận tại tổ cho thấy có 7 vị ĐBQH nhất trí quy định về hình thức sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Một ý kiến đề nghị quy định đa sở hữu về đất đai hoặc quy định có sở hữu Nhà nước và sở hữu tập thể về đất đai.

Sáng 5.11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cùng dự thảo nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Còn nhiều băn khoăn là hiến định thu hồi đất tại Điều 54. Khoản 3 điều này quy định “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế – xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Ngoài 11 ý kiến tán thành, 4 vị ĐB cho rằng việc quy định cụ thể đối với các trường hợp thu hồi đất cần được quy định chi tiết trong luật. Có 4 ĐBQH nêu ý kiến là vấn đề thu hồi đất cho phát triển kinh tế – xã hội còn nhiều ý kiến khác nhau và không có tính ổn định. Vì vậy, đề nghị cân nhắc không quy định trong dự thảo Hiến pháp. 8 ý kiến khác đề nghị bỏ quy định “phát triển kinh tế – xã hội”.

Về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, 28 ĐB tán thành không quy định Hội đồng Hiến pháp trong Hiến pháp nhưng cần tăng cường trách nhiệm giám sát việc thi hành Hiến pháp của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Chỉ có 2 ý kiến đề nghị thành lập Hội đồng Hiến pháp để có cơ chế bảo vệ Hiến pháp độc lập và hiệu quả hơn.

Hải Phong

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-su/de-xuat-bo-phieu-kin-lien-quan-den-du-thao-sua-doi-hien-phap/20131104103040930p1c24.htm

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: