//
you're reading...
CVHP

Thư gửi Bạn đọc – 2/4/2013

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm công dân, chúng tôi đã cho ra đời Trang Cùng viết Hiến pháp (CVHP). Trong hai tháng hoạt động vừa qua, mặc dù còn có hạn chế, trang CVHP đã cố gắng bám sát mục tiêu và phương hướng định ra từ đầu, đó là trở thành một diễn đàn dân chủ, bình đẳng, thẳng thắn và nghiêm túc, để người dân trao đổi ý kiến xây dựng Hiến pháp. Nhờ sự cộng tác và ủng hộ của Bạn đọc, trang CVHP đã có nhiều bài viết có chất lượng cao, chuyên môn cũng như không chuyên môn, về các vấn đề liên quan đến hiến pháp, có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm.

Kết quả làm việc của những người làm trang Cùng viết Hiến pháp đã được công bố như dự kiến, bao gồm:

1)  Kỷ yếu bài đăng trên CVHP

2)  Kết quả khảo sát ý kiến Bạn đọc (tính đến 30/3/2013) cùng với nghiên cứu của chúng tôi về kết quả khảo sát (kết quả sơ bộ đến 20/3/2013).

3) Một số ý kiến tham gia sửa đổi Hiến pháp.

4) Những đề xuất bổ sung, sửa đổi các điều khoản cụ thể trong Dự thảo.

Tài liệu số 3) và 4) đã được gửi đến Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp và Quốc hội thông qua trang Dự thảo Online.

Quyết định kéo dài thời hạn lấy ý kiến tham gia sửa đổi Hiến pháp thêm sáu tháng (từ 31/03/2013 đến 30/09/2013) là việc đáng mừng, làm tăng hy vọng rằng Uỷ ban Dự thảo sẽ không bỏ sót một ý kiến nào của công dân, và Hiến pháp sửa đổi sẽ biểu đạt đầy đủ và đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong thời gian tới, cuộc thảo luận về Hiến pháp cần được tiếp tục với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng. Chúng tôi mong rằng Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp tạo điều kiện để các ý kiến, dù đồng thuận hay trái chiều, đều được lắng nghe, thảo luận và tiếp thu, đặc biệt là ý kiến của những nhóm người có quyền lợi bị ảnh hưởng trực tiếp do những sửa đổi lần này gây ra. Chúng tôi thấy rằng báo chí cần làm tốt hơn chức năng diễn đàn cho các cuộc thảo luận về Hiến pháp, phản ánh đầy đủ và trung thành ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là từ tháng Năm 2013 khi Quốc hội bước vào thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cho đến khi Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua.

Về phần mình, trang Cùng viết Hiến pháp sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi tiến trình sửa đổi Hiến pháp và tham gia ý kiến khi cần thiết.

Trang Cùng viết Hiến pháp cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ từ phía Bạn đọc. Chúng tôi mong được Bạn đọc thông cảm cho những thiếu sót, cũng như việc chưa đáp ứng được yêu cầu của một số Bạn đọc.

Cùng viết Hiến pháp

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: