//
you're reading...
Quân đội

Cảnh giác với luận điểm “phi chính trị hóa” quân đội – Phạm Xuân Trường

(CATP) Trong những ngày qua, lợi dụng việc đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều trang báo mạng tung ra một luận điểm đã cũ rích rằng cần phải “phi chính trị hóa quân đội”. Đây là một luận điểm hết sức nguy hiểm, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước được đặt lên hàng đầu. Quân đội ta có một vai trò rất quan trọng không chỉ bảo đảm cho đất nước có điều kiện hòa bình xây dựng mà còn là một lực lượng chính trị trong đấu tranh để giữ vững ổn định chính trị, tham gia tích cực mọi mặt xây dựng đất nước. Chính vì vậy việc xây dựng quân đội về chính trị ngày nay, càng quan trọng hơn bao giờ hết nhằm chống lại luận điểm “phi chính trị hóa quân đội”. Thực chất của luận điểm này, hòng làm quân đội ta biến chất, phục vụ cho mưu đồ xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà kẻ thù đang mong muốn.

Âm mưu thâm độc của chúng là muốn tách quân đội ta ra khỏi hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, làm cho bộ đội mờ nhạt về lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. “Phi chính trị hóa” quân đội là một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, đối với một quân đội có bề dầy truyền thống như Quân đội nhân dân Việt Nam và mang bản chất của giai cấp công nhân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; kẻ thù không dễ dàng thực hiện được âm mưu của chúng.

Cốt lõi của việc xây dựng quân đội về chính trị là xây dựng bản chất cách mạng của quân đội. Sự giác ngộ giai cấp sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng thù địch, phản động, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân đội. Do vậy, Đảng càng nắm chắc quân đội hơn bao giờ hết, quân đội càng phải được xây dựng mạnh về chính trị. Trong lúc này, cần chú ý giáo dục đảng viên, cán bộ, nhân dân tỉnh táo trước những luận điệu tuyên truyền vô cùng hiểm độc của các thế lực thù địch đả kích vào uy tín của quân đội, kích động chia rẽ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cần khẳng định rằng quân đội ta là quân đội của một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, việc xây dựng sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội là nhiệm vụ rất quan trọng. Mặt khác, kinh tế thế giới đang trải qua những năm khó khăn nhất trong hai thập niên trở lại đây, tác động đến kinh tế Việt Nam. Những ảnh hưởng của xã hội tác động vào tư tưởng, tình cảm của nhân dân dễ tạo ra những luồng tư tưởng phủ nhận thành quả cách mạng và thành tựu của công cuộc đổi mới hiện nay. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội đóng vai trò quyết định trong việc đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Thực chất, đó là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân; làm cho quân đội quán triệt sâu sắc chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng chính trị, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho Đảng lãnh đạo quân đội chặt chẽ từ trên xuống dưới, bao quát mọi phương diện, trong mọi tình huống.

Cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, song địa bàn quan trọng của nó lại nằm trong các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc đấu tranh này được các thế lực thù địch kết hợp với chiến tranh tâm lý, kết hợp với các thủ đoạn gây sức ép, khống chế về kinh tế với răn đe về quân sự và bạo lực. Chúng khai thác triệt để các nhân tố nội bộ ta theo chủ trương “mưa dầm thấm lâu” sẽ gây đột biến, bạo loạn mất ổn định chính trị. Chúng kết hợp việc tác động làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường với việc khai thác các yếu tố dân chủ, tự do nhân quyền nhằm kích động tâm lý ly khai chống đối. Sự tác động của quá trình toàn cầu hóa làm cho đời sống tinh thần đạo đức, văn hóa, tâm lý, tư tưởng bị ảnh hưởng không nhỏ, làm cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, lý luận của ta gặp khó khăn hơn nhiều. Vì vậy cuộc đấu tranh này cần bám sát thực tiễn đất nước, đề ra các giải pháp đồng bộ và thiết thực hơn. Đây là mặt trận thường xuyên và cấp bách trong tình hình hiện nay gắn với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chủ động phòng chống tham nhũng lãng phí trong toàn xã hội.

Tóm lại, tiếp tục “cảnh giác” với luận điểm “phi chính trị hóa” quân đội cần chủ động phát hiện, ngăn chặn và nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của quần chúng và bằng nhiều hình thức chú trọng biện pháp giáo dục thuyết phục, đấu tranh với tư tưởng sai trái một cách khoa học và kịp thời.

Trung tá, thạc sĩ PHẠM XUÂN TRƯỜNG,
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại TP.Hồ Chí Minh – Tổng cục Chính trị

Theo http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1082&id=491654

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: