//
you're reading...
Hiến pháp các nước, Sách tham khảo

Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên thế giới (sách)

Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên thế giới

Đây là quyển sách chuyên khảo do Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp xuất bản. “Mục đích chủ yếu của cuốn sách là giới thiệu nội dung và cách thức quy định những vấn đề cơ bản trong hiến pháp các nước để có thể so sánh, tham khảo trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước ta. “

Cùng viết Hiến pháp trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Tài liệu được đăng tải tại website Dự thảo online của Quốc hội http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=3&TaiLieuID=1172

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: