//
you're reading...
Các vấn đề khác, Quân đội, Vấn đề đảng lãnh đạo

Phản bác những luận điểm của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung – Trần Trung Niên

Bài viết “Về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (TT. NTC)   đăng trên báo Nhân dân ngày 22/2/2013 có một số luận điểm mà tôi cho là sai lầm. Xin liệt kê chúng ở dưới đây.

1. TT. NTC  cho rằng “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới” ở Điều 69 và “… và thực hiện nghĩa vụ quốc tế” là những “bổ sung hoàn toàn đúng, nhất quán với Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, tư tưởng của Ðảng”. Tôi cho rằng bổ sung này không nhất quán với đường lối tư tưởng của Đảng. Đảng luôn phê phán các thế lực đế quốc “can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác”. Tôi xin hỏi TT. NTC giữa “can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác” và “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” khác nhau ở đâu?

Xin lưu ý với ông rằng nước ta đang đứng trước những khó khăn kinh tế khốc liệt: người làm công ăn lương mất việc, trẻ con có đứa không có cơm để ăn, không có quần đùi để mặc. Nhà nước ưu tiên đầu tư mua vũ khí, khí tài hiện đại hoá quân đội là để các ông bảo vệ lãnh thổ, biển đảo chứ không phải để đi “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” và “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”. Xét trên thực lực kinh tế của đất nước, khao khát “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” của ông là không đúng, không nghiêm túc.

2. TT. NTC viết tiếp: “Cũng trong Ðiều 70, còn có hai điểm bổ sung; một là, “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Ðảng Cộng sản Việt Nam”; hai là, “… bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân…”. Sự bổ sung này là rất cần thiết, bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Bởi, thực tiễn đã chứng tỏ, sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; do đó, lực lượng vũ trang nhân dân trước hết phải tuyệt đối trung thành với Ðảng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân.”

Sự lãnh đạo của Đảng có thể là nhân tố quyết định cho những thắng lợi của Cách mạng Việt nam. Nhưng những người lính chết trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống bành trướng Trung quốc, họ chết cho Tổ quốc, cho nhân dân hay là chết cho Đảng? Nếu trong tương lai xảy ra chiến tranh, ông có dám bảo lính ông đi chết cho Đảng hay không? Lập luận này của ông không những sai lầm về tư tưởng, mà còn nguy hiểm về bản chất.

3. TT. NTC viết tiếp: “Sự bổ sung này còn góp phần phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân.” Tôi phê phán sự thiếu nghiêm túc của ông đối với Hiến pháp của đất nước, cái đáng được coi là thiêng liêng nếu còn có gì là thiêng liêng. Hiến pháp không phải chỗ để ông “phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch”.

4. TT. NTC viết tiếp “Việc điều chỉnh vị trí cụm từ “cách mạng” lên trước cụm từ “xây dựng”, với nội dung hoàn chỉnh là: “Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…” và tương tự như vậy đối với Công an nhân dân tại Ðiều 72 cũng là cần thiết. Bởi lẽ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ngay từ khi thành lập và trong suốt quá trình trưởng thành, phát triển đến nay đã và luôn mang bản chất cách mạng.”

Nếu có một cái để tôi chia sẻ với ông thì đó là tình yêu tha thiết dành cho sự ổn định. Cách mạng là từ trái nghĩa với ổn đinh, bản chất của cách mạng là lật đổ những giá trị cũ, thay thế nó bằng những giá trị cũ. Tôi hỏi ông, ông định làm cách mạng với ai, muốn lật đổ giá trị cũ gì và thay thế nó bằng giá trị mới nào.

Tôi biêt, ông không định lật đổ ai cả. Ông chỉ muốn răn đe những người xấu, tụi “phản cách mạng”, ngược lại với ông, người “cách mạng”, tuy rằng không biết cách mạng với ai, lật đổ cái gì. “Cách mạng” với ông là tốt, “phản cách mạng” là xấu, chứ nó không bao hàm nội dung, ý nghĩa gì cả. Ông ạ, chúng ta đã già cả rồi, đã đến lúc trở nên nghiêm túc, nhường lại trò làm xiếc với từ ngữ cho tụi con nít. Nhất là đừng làm thế với Hiến pháp.

5. TT. NTC viết tiếp: Tôi đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào Ðiều 69 cụm từ: “kết hợp sức mạnh quốc tế” trước cụm từ “để bảo vệ vững chắc Tổ quốc”. Bởi, nếu chỉ xác định như Dự thảo: “Nhà nước…; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc…” thì chưa đủ.”

Xin nhắc lại, điều 69 là điều đầu tiên của chương 4 “Bảo vệ Tổ quốc”. Xin ông vui lòng nói rõ hơn ông muốn “kết hợp sức mạnh quốc tế” trong là kết hợp với sức mạnh nào, Nga, Mỹ hay Trung Quốc? Cái tiền đề “kết hợp sức mạnh quốc tế” mập mờ mà ông muốn nhét vào điều đầu tiên của chương “Bảo vệ Tổ quốc” có xoay thế nào cũng chỉ thấy nguy hiểm.

Năm điểm nêu ở trên là những luận điểm chính trong bài viết của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung. Cả năm luận điểm đều sai lầm về tư tưởng. Ba trong số đó phản ánh một thái độ thiếu nghiêm túc với việc xây dựng hiến pháp, hai luận điểm còn lại có tính nguy hiểm cho công cuộc Bảo vệ tổ quốc.

Trần Trung Niên

CVHP: Tác gỉả Trần Trung Niên đề cập đến bài viết của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung mà CVHP có lưu ở đây:
http://hienphap.net/2013/02/22/ve-bao-ve-to-quoc-xa-hoi-chu-nghia-trong-du-thao-sua-doi-hien-phap-nam-1992-nguyen-thanh-cung/

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: